A felszámolás kezdeményezése a vég kezdete. Vagy mégsem? – Egyezség a felszámolási eljárásban

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Petrik Tamás | 2020.01.09 | Követeléskezelés

A felszámolás kezdeményezése nem feltétlenül jelenti az adós cég jogutód nélküli megszűnését. Az alábbiakban a felszámolás elrendelését megelőző és az azt követő egyezségkötés szabályait tekintjük át.

Egyezség a felszámolási eljárás jogerős elrendelését megelőzően

Abban az esetben, ha a felszámolási eljárás megindítását a hitelező kérte és a bíróság a kérelmét érdemi vizsgálat nélkül nem utasította el, a bíróság a kérelem benyújtásáról haladéktalanul értesíti az adóst a felszámolás iránti kérelem egy példányának megküldésével. Az adósnak ebben az esetben 8 nap áll rendelkezésre, hogy nyilatkozzon, elismeri-e a kérelemben foglaltakat, illetve kér-e haladékot a tartozás kiegyenlítésére.

Fizetési haladék

A bíróság az adós kérelmére a tartozás kifizetésére legfeljebb 45 napos határidőt engedélyezhet, amely időszak alatt az adósnak lehetősége van kiegyenlíteni a felszámolási eljárást kezdeményező hitelező vagy hitelezők követeléseit, ezzel elkerülve a felszámolás elrendelését. Fontos megjegyezni, hogy a tartozás ily módon történő kiegyenlítése – az adós tartozáselismerő nyilatkozata hiányában – nem minősül tartozáselismerésnek, vagyis a teljesítés peres eljárásban történő visszakövetelését nem zárja ki.

Rámutat a korábbi Legfelsőbb Bíróság, hogy a törvényi megfogalmazás alapján a fizetési haladék engedélyezése a bíróság számára csak lehetőség, vagyis azt nem kötelező engedélyeznie erre irányuló kérelem esetén. Ebből következik, hogy a fizetési haladék engedélyezését nem szükséges alakszerű határozatba foglalni.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Fontos továbbá kiemelni, hogy önmagában az a tény, hogy az adós részére biztosított fizetési haladék eredménytelenül telt le, még nem vonja maga után a felszámolás elrendelését, a bíróság ilyen esetben a tartozás kiegyenlítésére biztosított határidő eredménytelen elteltének és a fizetésképtelenség bizonyítottságának együttes fennállása esetén állapítja meg az adós fizetésképtelenségét és rendeli el a felszámolását.

Szünetelés

A Csődtv. lehetőséget biztosít a felszámolás nem jogerős elrendelését követően is arra, hogy az adós teljesíthesse a hitelező felé fennálló tartozását, ezzel elkerülve a felszámolását.

Amennyiben sikerül megállapodásra jutniuk, az eljárást kezdeményező hitelező(k), valamint az adós a felszámolás jogerős elrendeléséig közösen kérhetik az eljárás szünetelését. Amennyiben a szünetelés megállapítását követően egyik fél sem kéri az eljárás folytatását, 3 hónapnyi szünetelés után az eljárás megszűnik.

Egyezség a felszámolás jogerős elrendelését követően

A felszámolási eljárás jogerős megindulását követően is lehetőség van egyezséget kötni annak érdekében, hogy az adós társaság elkerülje a jogutód nélküli megszüntetését.

Egyezségkötésre a felszámolás közzétételét követő 40 nap eltelte és a felszámolási zárómérleg benyújtása közötti időszakban van lehetőség, ugyanis a hitelezőknek a közzétételt követő 40 nap áll rendelkezésükre, hogy az eljárásba bejelentkezzenek.

Lényeges különbség, hogy míg a felszámolás jogerős megindulását megelőzően csak az eljárást kezdeményező hitelezővel/hitelezőkkel kell megállapodásra jutni, addig a közzétételt követő 40 nap elteltét követően már valamennyi, a felszámolásba bejelentkezett hitelezővel kell konszenzust kialakítani és emellett a felszámolási eljárás költségeit is rendezni kell.

Egyezségkötés kizárása kényszertörlés során kezdeményezett felszámolás esetén

Fontos és hangsúlyos, hogy a Csődtv. kifejezetten kizárja az egyezségkötést a kényszertörlés során elrendelt felszámolás esetén. E körben utal a cégtörvény 116. § (5) bekezdésére: Ha a kényszertörlési eljárás során felszámolási eljárást kell kezdeményezni, a felszámolás során egyezségkötésnek nincs helye és a felszámolási eljárás az adós cég teljesítésére tekintettel nem szüntethető meg.”

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja