A földeken fennálló haszonélvezeti jog aktuális szabályozásáról

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Tóth Blanka | 2022.07.14 | Minden egyéb, ami érdekelheti

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 2014. május 1-jével megszüntette azoknak a természetes, illetve jogi személyeknek a haszonélvezeti jogát, akiknek a jogosultsága nem közeli hozzátartozóval 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre vagy 2014. április 30. napja után lejáró, határozott időtartamra kötött szerződésen alapult.

Az Európai Bíróság C–235/17. számú ügyében hozott ítélete alapján azonban elrendelték az ingatlan-nyilvántartásból törölt haszonélvezeti jog visszajegyzésének, valamint a törlés alapján járó kompenzációs eljárás megindításának lehetőségét. Erre az érintett személyeknek a vonatkozó törvényben meghatározott határidőn belül nyílik lehetősége. 

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Újépítésű lakások kötelező jótállása

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A két eljárás egymás után, illetve egymástól függetlenül is megindítható. Van lehetőség kompenzációs eljárást kezdeményezni anélkül is, hogy a jogosult kérné a törölt haszonélvezeti jogának visszajegyzését, illetve fordítva is. 

Amennyiben a jogosult a haszonélvezeti jogát is vissza akarja jegyeztetni és a kompenzációra is igényt tart, abban az esetben a kompenzációs eljárást a visszajegyzési eljárás lezárását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül kell megindítania. Az eljárásokat a Nemzeti Földügyi Központ folytatja le, melynek döntése ellen jogorvoslati eljárásnak van helye. 

A jogosultak köre mindkét esetben megegyezik, tehát az olyan természetes személyek, jogi személyek vagy azok jogutódjai jogosultak a haszonélvezeti joguk ingatlan-nyilvántartási visszajegyzésre, illetve a kompenzációra, akiknek

 • 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időtartamra, 
 • 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozókkal kötött szerződéssel alapított használati joga 2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva szűnt meg.

A jogosultságot az eljárás megindításakor igazolni kell. 

Az alábbiakban a két eljárás egyes részletszabályait foglaljuk össze.

Visszajegyzési eljárás

A visszajegyzési eljárás két további eljárásból áll: 

 • visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló és
 • visszajegyzés átvezetésére irányuló eljárásból.

Visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárásban az kerül vizsgálat alá, hogy van-e bármilyen akadálya a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való visszajegyzésének. A vizsgálati eljárás megindítása az ingatlan-nyilvántartásba tényként feljegyzésre kerül. 

Az eljárásban az alábbi személyek minősülnek ügyfélnek: 

 • a törölt haszonélvező vagy a törölt haszonélvező jogutódja, 
 • az érintett ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, haszonélvezője,
 • használati jogosultsággal rendelkező személy,
 • az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az eljárás tárgya közvetlenül érinti. 

Az eljárás – amennyiben a törvényben előírt feltételek fennállnak – irányulhat a törölt haszonélvezeti joggal korábban terhelt terület egészére, illetve annak egy részére is.

Nem lehetséges a visszajegyzés, ha az érintett ingatlant kisajátították (közérdek) vagy tulajdonjogát kisajátítást pótló adásvételi szerződéssel átruházták. 

Ha a hatóság úgy döntött, hogy visszajegyzésnek van helye (a döntéssel összefüggő jogorvoslati eljárás lezárultával), hivatalból továbbítja határozatát az ingatlanügyi hatóságnak a visszajegyzés átvezetésére. 

Kompenzációs eljárás

A kompenzációs eljárás tárgya annak eldöntése, hogy a kérelmezőt megilleti-e a kompenzáció, és ha igen, mekkora összegben. 

Ebben az eljárásban ügyfélnek minősül:

 • a törölt haszonélvező vagy a törölt haszonélvező jogutódja, 
 • az érintett ingatlan haszonélvezet-törléskori tulajdonosa vagy annak jogutódja,
 • mindaz a személy, akitől a kérelmező a haszonélvezeti jog törlésére tekintettel bármilyen formában juttatást kapott. 

A kompenzáció alapja a törölt haszonélvezeti jog egyévi értéke. Az egyévi érték a haszonélvezeti joggal korábban terhelt ingatlan – haszonélvezeti jog törlésének időpontjában fennálló – forgalmi értékének 1/20-a.

A kompenzáció mértéke – amennyiben a haszonélvezeti jogot visszajegyezték – az egyévi érték és a törölt és visszajegyzés közötti évek szorzatával számítható ki. 

Ha a haszonélvezeti jog visszajegyzésére nem került sor, a mérték megállapításánál különbséget kell tenni határozott és határozatlan időre alapított haszonélvezeti jog között, figyelemmel kell lenni a törölt haszonélvező életkorára, illetve arra, hogy természetes vagy jogi személy-e.

A kompenzáció összege ettől a mértéktől eltérően is megállapítható az adott ügy egyedi körülményeire, illetve azok megfelelő igazolására tekintettel (kiegészítő kompenzáció). Azonban mind a kompenzáció, mind a kiegészítő kompenzáció összege csökkenthető azzal az értékkel, amelyet a kérelmező a haszonélvezet törlésére tekintettel bármilyen formában kapott a tulajdonostól vagy bárki mástól. 

MUNKAJOG, MUNKAVÉDELEM E-learning

Munkabaleset, foglalkozási megbetegedés; Biztonságos munkafeltételek, kártérítési felelősség; Munka- és pihenőidő, munkadíj; Mt. általános magatartási követelményei, egyenlő bánásmód, érvénytelenség

Videókonferencia (videók hossza: 529 perc)

Előadók: Dr. Dudás Katalin, Dr. Horváth István
ÜGYVÉDEK: 8 kreditpont!!!
Ár: 22.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa

Részletek, jelentkezés >

A kompenzációt egy összegben az állam fizeti meg a jogosult részére.

A jelen cikkben bemutatott eljárások lefolytatása során a törölt haszonélvezeti jog jogosultjai – ha hosszabb idő eltelte után is, de – számíthatnak kompenzációra. Az viszont jól látszik, hogy erre egy összetettebb folyamat eredményeként kerülhet sor, mely során szakértőink mind jogi tanácsadás, mind jogi képviselet formájában állnak az érintett személyek szíves rendelkezésére.

Ossza meg ismerőseivel:

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja