Amit a foglalkoztatást elősegítő gazdaságvédelmi akciótervekről tudni érdemes

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. , Dr. Sándor Géza | 2020.04.16 | Minden egyéb, ami érdekelheti

A Magyar Közlönyben 2020. április 10. napján jelentek meg a Magyar Kormány foglalkoztatást elősegítő gazdaságvédelmi akciótervei: a 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók támogatásáról (a továbbiakban: KFI Támogatás) és a 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a támogatásáról (a továbbiakban: Csökkentett Munkaidős Támogatás).

A Magyar Kormány által bevezetett KFI Támogatás és Csökkentett Munkaidős Támogatás lényegi tudnivalóit az alábbi öt szempont alapján foglaltuk össze: a támogatottak köre, a támogatás feltételei, időtartama, összege, illetve folyósítása.

KFI Támogatás

1. Támogatottak köre:

A 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 15. pontja szerinti kutató-fejlesztőt foglalkoztató munkáltató.

Kutató-fejlesztő: az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik.

2. Támogatás feltételei:

A kormányhivatal támogatást nyújt a munkáltató kérelmére,

a) ha a munkavállaló
aa) ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül egyéb foglalkoztatást elősegítő támogatásban,
ab) a munkáltatóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától kutató-fejlesztőként munkaviszonyban áll, és
ac) nem tölti a felmondási idejét,
b) ha a munkáltató
ba) a támogatás iránti kérelmében bemutatja a kérelmét megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
bb) kérelemben nevesített munkavállalója nem részesül Csökkentett Munkaidős Támogatásban,
bc) a kérelem benyújtásakor a kérelemben foglalt munkavállaló tekintetében nem részesül munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban, és
bd) a kérelem benyújtásakor legalább 6 hónapja működik,
c) ha a kérelmet a munkáltató a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétettek szerint nyújtja be.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A munkáltató a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy

a) megtartja a kérelem kormányhivatalhoz történő benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát (ha telephellyel rendelkezik, akkor valamennyi telephelyét együttesen érintően irányadó),
b) a munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig továbbfoglalkoztatja,
c) a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét nem csökkenti a támogatás és továbbfoglalkoztatás időtartama alatt,
d) vállalja, hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségén belül a támogatás feltételeit érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak.

A támogatás akkor nyújtható, ha a munkáltató

a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, valamint e feltételek fennállása igazolásra kerül,
b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, és
c) 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

Nem nyújtható támogatás

  • munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz [Mt. 53. §],
  • ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget [Mt. 146. § (1) bekezdés],
  • ha a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása alapján mentesül a munkavégzés alól [Mt. 146. § (2) bekezdés],
  • munkaerő-kölcsönzés alapján történő foglalkoztatáshoz [Mt. 214. § (1) bekezdés a) pont].

3. Támogatás időtartama:

A támogatás hónapokban állapítható meg, időtartama legfeljebb három hónap.

4. Támogatás összege:

A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

A támogatás havi összege,

a) ha a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére 670 000 forint, vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318 920 forint, vagy
b) ha a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére a 670 000 forintot nem éri el, akkor a 318 920 forintnak a munkavállaló bruttó munkabére és a 670 000 forint arányával számított összege.

A KFI Támogatás havi összege egyéb támogatással együttesen sem haladhatja meg az érintett munkavállalók havi, munkáltatói járulékokkal együtt számított munkabérének nyolcvan százalékát.

5. Támogatás folyósítása:

A támogatás a munkáltató részére havonta, utólag kerül folyósításra.

Csökkentett Munkaidős Támogatás

1. Támogatottak köre:

A megváltozott munkaképességre tekintettel egyébként nem támogatott, csökkentett munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló.

Csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a hetven százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartalmú.

2. Támogatás feltételei:

A kormányhivatal támogatást nyújt a munkavállaló és a munkaadó együttes kérelmére a munkavállaló részére, ha

a) a munkavállaló
aa) ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,
ab) a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll, és
ac) nem tölti a felmondási idejét,
b) a munkaadó<
ba) a munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,
bb) a támogatás iránti kérelmében bemutatja a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
bc) a bb) ponttal összefüggésben munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette,
bd) legalább hat hónapja működik, és
be) a munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy KFI Támogatásban,
c) a munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került.

A munkavállaló és a munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy

a) csökkentett munkaidőben,
b) a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben

állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára.

Egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól.

A munkavállaló a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja

a) a jövedelemkieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést, és
b) azt, hogy a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek
c) azt, hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.

A munkaadó a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja

a) a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig,
b) azt, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor, és
c) azt, hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségével összhangban a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak,
d) azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját,
e) azt, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.

Létszámtartási kötelezettség: a munkaadó kötelezettsége a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartására.

Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, a létszámtartási kötelezettsége szempontjából valamennyi telephelyét együttesen kell figyelembe venni.

A támogatás akkor nyújtható, ha

a) a munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége nem áll fenn,
b) a munkaadó
ba) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, valamint e feltételek fennállása a külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül,
bb) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és
bc) 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
c) a munkaadó bemutatja, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek.

Nem nyújtható támogatás

  • munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz [Mt. 53. §],
  • munkaerő-kölcsönzés alapján történő foglalkoztatáshoz [Mt. 214. § (1) bekezdés a) pont].

3. Támogatás időtartama:

A támogatás időtartama három hónap.

A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg. A támogatás hónapokban állapítható meg.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

4. Támogatás összege:

A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.

A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.

A támogatás köztehermentes.

5. Támogatás folyósítása:

A támogatás a munkavállaló részére havonta, utólag kerül folyósításra.

A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja