Banális hiba is illegális hulladékszállításnak minősülhet

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2017.04.25 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

A gazdaságban hatalmas mennyiségű hulladék keletkezik, melynek szállítása és ártalmatlanítása jelentős kihívások elé állít mindenkit.

A korábbi hazai környezetvédelmi csúcshatóság, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF) jogalkalmazási gyakorlata alapján felmerült az a kérdés, hogy az országhatáron átnyúló hulladékszállítás tekintetében az ún. illegális hulladékszállítást mennyire kell szigorúan és kiterjesztően értelmezni.

Környezetvédelmi Termékdíj 2018

Változások, Bevallás, Ellenőrzés

Szerző: Kelemen István
Ár: 8.900 Ft helyett 5.900 Ft

Különös hangsúllyal esett latba ez a kérdés akkor, amikor a szállítás módja (vagyis az, hogy a szállítás pl. közúton vagy vasúton történik) nem változott az előzetesen bejelentett módhoz képest, mindössze a szállítási útvonal módosult.

Az alkalmazandó 1013/2006. EK rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) szerint ugyanis illegális szállításnak a bejelentőlapon vagy a kísérődokumentumban külön fel nem tüntetett módon történő szállítás tekinthető.

Az ténykérdés, hogy az EK rendelet szerint a tervezett útvonalban bekövetkezett változást az érintett környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

Az útvonal megváltozása bejelentésének elmulasztása azonban egyes szakmai álláspontok szerint nem minősülhet olyan súlyos jogsértésnek, ami megalapozza az illegális hulladékszállítás megállapítását, és ennek megfelelő szankciót von maga után.

Az OKTF álláspontja szerint azonban az útvonalideértve egyebek között a határátkelőhelyet isutólagos megváltoztatása és a megváltoztatás be nem jelentése is megvalósítja az illegális hulladékszállítás tényállását, és így az ennek megfelelő bírságot kell alkalmazni.

Az egyik konkrét ügyben kialakult jogvita során az eljáró bíróság a fenti jogértelmezési anomáliák miatt indokoltnak látta az Európai Unió Bíróságának megkeresését, hogy foglaljon állást a kérdésben.

Az Európai Unió Bírósága ítéletében arra a megállapításra jutott, hogy az EK rendeletet akként kell értelmezni és alkalmazni, hogy amennyiben a hulladék a tranzitországba a bejelentőlapon előzetesen feltüntetett, valamint az illetékes hatóság által engedélyezett határátkelőhelytől eltérő határátkelőhelyen kerül beléptetésre, az a szállítás egyik lényeges feltétele megváltoztatásának tekinthető, és amennyiben a szállító erről elmulasztja a környezetvédelmi hatóságot előzetesen értesíteni, a cselekmény illegális hulladékszállításnak minősül.

Az Európai Unió Bírósága által kiadott jogértelmezés tehát különösen indokolttá teszi, hogy a hulladékszállítók kiemelt figyelmet fordítsanak az előzetesen bejelentett szállítási mód és egyéb, a szállításra vonatkozó lényeges feltételek betartására, valamint arra, hogy amennyiben a hulladékszállítás feltételeiben bármilyen változás következik be, azt az illetékes hatóság felé előzetesen bejelentsék.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja