Engedélyezési enyhítések a vészhelyzetre tekintettel

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2020.05.14 | Minden egyéb, ami érdekelheti

A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel már több, a mindennapi életet és az adminisztrációt könnyítő intézkedést ismertettünk blogcikkeinkben.

A napokban újabb, a hatóság engedélyezési eljárásokat érintő előírások jelentek meg, melyeket szeretnénk bemutatni.

Az átmeneti, a veszélyhelyzet időtartamára irányadó eljárásjogi előírások

a) a kormányzati igazgatási szervek,
b) a kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló, hatósági hatáskör gyakorlására kijelölt szervek vagy szervezetek,
c) a kormányzati igazgatási szervek irányítása vagy felügyelete alatt álló, hatósági hatáskör gyakorlására feljogosított személyek, valamint
d) azokban az ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el, a települési önkormányzat jegyzője

hatáskörébe tartozó, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti, kérelemre induló, engedély kiadására irányuló eljárásokra vonatkoznak.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A vonatkozó rendelet hatálya – a teljesség igénye nélkül – nem terjed ki az alábbi eljárásokra:

a) anyakönyvi engedélyezés,
b) köznevelési nyilvántartásbavételi és engedélyezési eljárások,
c) jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése,
d) harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése,
e) külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése,
f) gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések,
g) megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások,
h) kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek,
i) földügyi és földforgalmi eljárások,
j) termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások,
k) bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások (az nem egyértelmű a Rendelet alapján, hogy ez a pont a bányászati tevékenységhez szükséges környezetvédelmi eljárásokra is vonatkozik-e),
l) veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások,
m) azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik.

A rendelt hatálya alá tartozó eljárás helyett nem folytatható le Ákr. szerinti kérelemre induló hatósági eljárás.

A rendelet hatálya alá tartozó hatóságok a rendelet szerinti bejelentések fogadására kötelesek egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címet biztosítani, amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, a rendelet szerinti bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

A bejelentés elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint e-mail útján megtett bejelentés is.

Az e-mail útján tett bejelentést a hatóság hivatalos honlapján közzétett e-mail-címre kell megküldeni.

A bejelentés az engedélykérelemre vonatkozó jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit.

A bejelentéshez nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. A nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozni kell, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha az engedélyezésre sor kerül, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Ha az engedélyezésben szakhatóság vesz részt, az eljáró hatóság a bejelentést a szakhatóság részére továbbítja. Ebben az esetben a tevékenység a bejelentéstől számított tizenkét napon belül közölt értesítést követően gyakorolható.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A hatóság a tevékenység végzését végzéssel megtiltja, ha

a) a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik a rendelet hatálya alá,
b) az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll,
c) a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható,
d) a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy a b) pont szerinti feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy
e) a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

A végzést nem kell megindokolni. A végzéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le.

Ha a rendelet szerinti határidő úgy telik el, hogy az értesítés a rendelet szerint nem kerül közlésre, a határidő lejártát követő napon az értesítést közöltnek kell tekinteni.

Az értesítés azzal a feltétellel tekinthető közöltnek, hogy

a) a bejelentés szerinti tevékenység a rendelet hatálya alá tartozik,
b) a bejelentést a rendeletben meghatározott módon, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél tették meg, és
c) a b) pont szerinti feltételek a bejelentés megtételének automatikus elektronikus visszaigazolásával igazolhatóak.

A rendelet 2020. május 18-án lép hatályba.

A rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban, ahol a rendelet alapján a tevékenység engedélyezés helyett bejelentés alapján folytatható, az ügyfél kérheti, hogy az engedélykérelme a rendelet szerinti bejelentésnek minősüljön. Ilyen kérelem esetén a hatóság ezen kérelem benyújtásától számított, a rendeletben foglalt határidőkben jár el.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja