Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása vállalaton belüli áthelyezés esetén

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. , Dr. Pulay Flóra | 2019.05.23 | Munkajog

Az intenzív munkaerő-vándorlásból eredően hazai színtéren egyes szektorokban egyre nagyobb mértékű a külföldi, nem uniós állampolgárok munkaerejének igénybevétele, amelyhez többféle engedélyeztetési eljárás kapcsolódik. Az irányadó jogszabály alapján,[1] Magyarországon főszabály szerint kétféle eljárás útján (ún. összevont kérelmezési eljárás, és az ezen kívüli, munkavállalás céljából tartózkodási engedély kiadása iránti eljárás) van lehetőség szabályszerűen foglalkoztatni harmadik országbeli állampolgárt,[2] amennyiben nem állnak fenn az engedélymentességhez szükséges feltételek.

Harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása körében speciális tartózkodási engedéllyel végezhetnek munkát Magyarországon azon harmadik országbeli állampolgárok, akiket harmadik országban letelepedett saját vállalatuk vagy vállalatcsoportjuk hazai érdekeltséghez helyez át.

Amennyiben a foglalkoztatásra tehát vállalaton vagy vállalatcsoporton belül kerül sor, úgy lehetőség van úgynevezett vállalaton belüli áthelyezési célú tartózkodási engedély és hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély (Intra-Corporate Transfer – ICT engedély) igénylésére. Jelen cikkünkben az ezen engedélyhez kapcsolódó főbb, lényegi szempontokat ismertetjük.

A jogosultak köre

Vállalaton belüli tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • igazolni tudja, hogy a fogadó szervezet és a harmadik országban letelepedett vállalkozás ugyanahhoz a vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozik,
 • rendelkezik érvényes úti okmánnyal, és igazolja a be- és kiutazás célját,
 • igazolja, hogy a vállalaton belüli áthelyezés időpontját jogszabályban meghatározott vezető állású munkavállaló és szakértő esetében legalább három hónapos, gyakornok-munkavállaló esetében pedig legalább három hónapos folyamatos munkaviszony előzte meg közvetlenül ugyanazon a vállalkozáson vagy vállalkozáscsoporton belül,
 • rendelkezik az abban a fogadó szervezetben szükséges szakmai képesítéssel és tapasztalattal, amelyhez vezető állású munkavállalóként vagy szakértőként áthelyezik, vagy gyakornok-munkavállalók esetében a szükséges egyetemi oklevéllel,
 • az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy kérelmezte azt minden olyan időszakra vonatkozóan, amikor a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból eredően nem minősül biztosítottnak,
 • a tartózkodás teljes időtartamára elegendő forrással rendelkezik önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére,
 • Magyarország területén valós lakcímadatot szálláshelyként bejelentett,
 • foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből támogatott.

Amennyiben a munkavállaló jogosult ICT engedély igénylésére, úgy a kérelmet benyújthatja a munkavállalás kezdetét megelőzően a harmadik országbeli állampolgár országa szerinti konzulátuson, vagy a munkavállaló előzetes írásbeli engedélye alapján a kérelem benyújtása a magyar fogadószervezet útján is megtörténhet. Ebben az esetben a fogadó szervezet tartja a kapcsolatot a hatósággal.

Munkaszerződés és kérelem

Amennyiben a fenti feltételek fennállnak, úgy a harmadik országbeli állampolgárral kötött munkaszerződésnek az Mt. 45. § rendelkezése szerint előírt kötelező tartalmi elemeken felül az alábbiakat szükséges tartalmaznia.

A munkaszerződésnek vagy a megbízólevélnek kötelezően tartalmaznia kell a vállalaton belüli áthelyezés időpontját. A munkaszerződésben a körülménytől függően rögzíteni kell azt a tényt, mely szerint az áthelyezést megelőzően vezető állású munkavállaló és szakértő esetén legalább 3, legfeljebb 12 hónap, gyakornok-munkavállaló esetén legalább 3, legfeljebb 6 hónapos folyamatos munkaviszony előzte meg ugyanazon vállalkozáson vagy vállalatcsoporton belül az áthelyezést.

További tartalmi követelmény a vállalaton belüli áthelyezés idejére biztosított munkabér és egyéb foglalkoztatási feltételek rögzítése, a munkavállaló beosztásának rögzítése, valamint igazolás arról, hogy az engedély lejártával a munkavállaló visszatérhet az anyavállalathoz. Az okiratban nyilatkozni kell még a feleknek arról, hogy minden olyan feltétel teljesül, melyet az adott foglalkoztatási ágban dolgozó, hasonló helyzetben lévő kiküldött munkavállalóra vonatkozó jogszabály előír.

Magát a foglalkoztatáshoz szükséges kérelmet a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal formanyomtatványán szükséges benyújtani, a kötelező irányadó mellékletekkel együtt. A kérelemhez az alábbi okiratokat kell csatolni:

 • a magyarországi fogadó szervezet és a munkavállaló között létrejött munkaszerződés vagy megbízólevél,
 • igazoló okirat arról, hogy a harmadik országban letelepedett anyavállalat és a fogadó szervezet egy vállalkozáscsoporthoz tartozik,
 • vezető állású munkavállaló vagy szakértő esetén a felsőfokú végzettséget, vagy szakképzettséget igazoló okirat,
 • gyakornok-munkavállaló esetén a felsőfokú végzettséget igazoló okirat,
 • a magyarországi fogadó szervezet által kiállított nyilatkozat arról, hogy az átvenni kívánt munkavállaló rendelkezik az áthelyezéshez szükséges tapasztalattal,
 • az Európai Unió tagállamaiban eltölteni kívánt időtartamra vonatkozó nyilatkozat a harmadik országban letelepedett anyavállalattól,
 • megélhetést igazoló okirat,
 • a kérelemben megjelölt szálláshely bejelentése során az ingatlan felett rendelkezésre jogosult aláírásával formanyomtatványnak megfelelő szálláshely-bejelentőlap,
 • a teljes körű egészségbiztosítás meglétét igazoló okirat [igazolni kell, hogy a (leendő) munkavállaló az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy az egészségügyi ellátásának költségeit a rendelkezésére álló anyagi fedezetből biztosítani tudja],
 • a kiutazás feltételeit igazoló dokumentumok és nyilatkozat arról, hogy a kérelem elutasítása esetén a munkavállaló önként vállalja a távozást az Európai Unió területéről (a kiutazás feltételeit igazoló dokumentum az érvényes útlevél, a kiindulási országhoz tartozó visszautazási engedély, az érvényes menetjegy, vagy megfelelő anyagi fedezet annak megvásárlásához).

[1] A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100004.TV)

[2] A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (EGT-állampolgár, illetve az EGT-állampolgárt vagy a magyar állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó családtag) kivételével a nem magyar állampolgárok és a hontalan személyek.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja