Kis értékű követelések is behajthatóak Európában!

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2018.02.22 | Követeléskezelés

A hétköznapi polgárok számára annak lehetősége, hogy követeléseiket minél hamarabb, jelentősebb költségek nélkül érvényesíteni tudják, illetve, hogy adott esetben bírósághoz fordulhassanak a polgári igazságszolgáltatási rendszerek működésével kapcsolatban az egyik állandó fő probléma. Erre is szolgálhat megoldásként a kis értékű követelések európai eljárása.

A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet célja a határokon átnyúló, 5000 eurót meg nem haladó (az összes kamat, kiadás és költség nélkül) követelésekkel kapcsolatos polgári és kereskedelmi ügyek elbírálásának egyszerűsítése és felgyorsítása. Az ebben az eljárásában meghozott ítéletet az Európai Unió többi tagállamában végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás és az elismerés kifogásolásának bármilyen lehetősége nélkül elismerik, és az végrehajtható.

A kis értékű követelések eljárásának lefolytatásához egységes formanyomtatványokat kell kitölteni, amelyekhez mellékelni kell minden rendelkezésre álló, a követelést igazoló dokumentumot, (pl.: átvételi elismervényeket, számlákat stb.)

A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: „Pp.”) alapján az eljárás megindításával összefüggésben a rendelet tartalmazza, hogy a felperes a kis értékű követelések európai eljárását a rendelet I. sz. mellékletében meghatározott egységesített „A” keresetlevél kitöltésével, és annak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz történő közvetlen – postai úton, illetve bármilyen egyéb, az eljárás megindításának helye szerinti tagállam által elfogadott kommunikációs eszközzel, vagy más elektronikus technológia alkalmazásának igénybevételével indítja meg. Magyarországon a Pp. alapján az eljárás a törvényszék székhelyén működő járásbíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozik.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

A rendelet szabályaiból az is következik, hogy a keresetet csak írásban lehet előterjeszteni, de a járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyekben a törvény általános jelleggel lehetővé teszi, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró fél a keresetlevelet a lakóhelye, munkahelye szerint illetékes, vagy a perre illetékes járásbíróságnál szóban is előterjessze, amit a bíróság az erre rendszeresített formanyomtatványon rögzít is. Így a felperes a keresetét a perre illetékes járásbíróságon szóban is előadhatja, ahol azt az „A” jelű formanyomtatványon rögzítik. További könnyebbség, hogy azt a természetes személy felet, aki jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a perköltséget fedezni nem tudja, jogai érvényesítésének megkönnyítése végett – kérelmére – részleges vagy teljes költségmentesség illeti meg a perben. Az eljárás szabályaihoz tartozik, hogy az eljárást írásban kell lefolytatni, kivéve, ha a bíróság szükségesnek tartja a tárgyalás megtartását.

A peres felek által előterjesztett dokumentumokat, bizonyítékokat követő 30 napon belül a bíróság vagy ítélet hoz a kis értékű követelés ügyében, vagy írásban további információt kér valamelyik féltől, vagy beidézi a feleket tárgyalásra. Amennyiben a bíróság rendelkezik a megfelelő eszközökkel, a tárgyalást videó- vagy telefonkonferencia útján is meg lehet tartani.

A bíróság bármelyik fél kérésére térítésmentesen kiállítja a kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítéletre vonatkozó tanúsítványt. Ezt szükség esetén le kell fordíttatni a másik tagállam hivatalos nyelvére és az ítélet másolata alapján az ítélet további formai követelmények nélkül végrehajtható az Európai Unió bármely más tagállamában. A másik tagállamban történő végrehajtás csak akkor utasítható vissza, ha ugyanazon felek között a másik tagállamban más, összeegyeztethetetlen ítélet született. A végrehajtás azon tagállam nemzeti jogszabályai és eljárásai alapján történik, amelyben az ítéletet végrehajtják.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja