Mi is az a bejelentővédelmi ügyvéd?

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2018.03.08 | Munkajog

Talán kevesen tudják, hogy a munkáltató, valamint annak gazdasági társasági formában működő tulajdonosa (a továbbiakban: foglalkoztatói szervezet) a munkáltató munkavállalóira meghatározott feltételekkel közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapíthat meg, amelyeket a munkáltató mindenki számára elérhető módon köteles nyilvánosságra hozni.

A munkavállaló személyiségi jogai ezen esetben is csak akkor korlátozhatóak, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.

A foglalkoztatói szervezet a jogszabályok, valamint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 13. § szerinti magatartási szabályok megsértésének bejelentésére bejelentési rendszert (a továbbiakban: bejelentési rendszer) hozhat létre, amelyben a bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy (a bejelentésben megadott) személyes adatait a bejelentés kivizsgálása céljából kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja.

Az egyes bejelentéseket a munkáltatónak kötelessége kivizsgálni, s amennyiben a vizsgálata során visszaélésre derít fényt, a megfelelő intézkedéseket is köteles megtenni. A bejelentési rendszerbe a munkavállalók, valamint a foglalkoztatói szervezettel szerződéses viszonyban álló vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Ezzel kapcsolatban utalunk rá, hogy az egyes bejelentések fogadásával vagy kivizsgálásával szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd is megbízható. A bejelentővédelmi ügyvéddel az állami és helyi önkormányzati szervnek nem minősülő jogi személy a tevékenységével összefüggő bejelentések fogadásával és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására megbízási szerződést köthet.

A bejelentővédelmi ügyvéd tevékenysége szempontjából minden olyan jelzés bejelentésnek tekintendő, amely olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek az orvoslása vagy megszüntetése a jogi személy jogi vagy jogszabályba nem ütköző üzleti érdekét, vagy a jogi személy tevékenységével kapcsolatos jogszabálysértés, a közbiztonság, a közegészség vagy a környezet veszélyeztetésének megszüntetését szolgálja.

Korlátozásként jelenik meg a jogszabályban, hogy a megbízási szerződés nem köthető olyan jogi személlyel, amellyel a bejelentővédelmi ügyvéd más megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban áll, vagy amellyel a megbízási szerződés megkötését megelőző öt évben ilyen jogviszonyban állt.

A megbízás létrejöttét az ügyvédnek vagy az ügyvédi irodának 15 napon belül írásban be kell jelentenie az illetékes területi ügyvédi kamarának, amely a bejelentővédelmi ügyvéd személyét közzé is teszi a honlapján. A bejelentővédelmi ügyvéd e tevékenységével összefüggésben javadalmazást vagy más előnyt a megbízó kivételével mástól nem kérhet és nem is fogadhat el.

A bejelentővédelmi ügyvéd nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, valamint honlapjának elérhetőségét a területi ügyvédi kamara honlapján közzé kell tenni.

Az egyes bejelentéseket a bejelentővédelmi ügyvéd az őt megbízó jogi személyhez továbbítja, de a bejelentő személyének megállapítását lehetővé tevő adatok tekintetében titoktartásra köteles, így a bejelentésnek a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg az őt megbízónak, kivéve, ha titoktartási kötelezettsége alól a bejelentést tevő fél előzetesen, írásban felmentést adott számára.

Ha rendelkezik olyan céggel, amelynek szüksége lenne bejelentések kezelésében jártas szakemberekre, forduljon bizalommal az Ecovis Hungary Legal jogi specialistáihoz!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja