Polgári perrendtartás módosítási javaslatának összefoglalása – I. rész

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Török Ingrid | 2020.10.15 | Minden egyéb, ami érdekelheti

2020. október 13. napján közzétételre került a T/13257. számú törvényjavaslat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról. A Pp. módosítássáról szóló törvényjavaslat célja, hogy a törvény egyes rendelkezései tekintetében a szabályozást finomítsák és a perjogi szabályokat egyszerűsítsék. Jelen cikkünkben a Pp. általános eljárásjogi részével kapcsolatos javasolt főbb változásokat emeljük ki.

A Pp. módosításáról szóló törvényjavaslat főbb újításai a következők:

 • Módosul az ellenkérelem-változtatás és a keresetváltoztatás fogalma, oly módon, hogy abból kikerül a tényállítás megváltoztatása.
 • A Pp. hatásköri szabályozása annyiban módosul, hogy egyes speciális tárgyú perek pertárgyértéktől függetlenül a törvényszék hatáskörébe kerülnek.
 • A Pp. kizárólagos illetékességi szabályainak kiegészítésére is sor kerül azért, hogy az együttes perlés lehetősége megvalósulhasson egyes esetekben, amikor a jogvita alapjául szolgáló jogviszonyban kötelezetti, illetve jogosulti pozícióban többalanyúság áll fenn.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

 • A kötelező jogi képviselettel kapcsolatos változások is megjelennek, melyek inkább szövegpontosító jellegűek.
 • Fakultatívvá válik a jogszabályban meghatározott költségjegyzék-nyomtatvány alkalmazása a jogi képviselővel eljáró fél perköltségének felszámítására.
 • Ha a fél beazonosításához szükséges adatokat a bírósági eljárásban közlik, a közölt adatok alapján a bíróság feladata a további azonosító, illetve egyéb szükséges adat ellenőrzése, illetve beszerzése, amennyiben azokat például közhiteles nyilvántartás tartalmazza a fél vonatkozásában.
 • Kézbesítési fikció beállásával kapcsolatos értesítő megküldésére nyitva álló határidő kezdőnapja a fikció beállásának napja, ha azonban a bíróság a fikció beállásáról csak e határidő elteltét követően szerez tudomást, akkor az intézkedést a tudomásszerzéstől számított három munkanapon belül teljesítheti.
 • Kézbesítési kifogás: A fél a korábban elmulasztottnak tekintett cselekményt már kézbesítési kifogása előterjesztésével egyidejűleg szabályszerűen elvégezte, e cselekményét hatályosnak kell tekinteni és az azzal összefüggő eljárási cselekményeket nem kell megismételni.
 • A végrehajtói kézbesítés díját nem a bíróságon kell letétbe helyezni, hanem – bírósági ügyszámra hivatkozással – közvetlenül a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar részére kell megfizetni.
 • Keresetlevél tartalmát egyszerűsíti a jogalkalmazói tapasztalatokra tekintettel.
 • A legfontosabb változás, hogy a javaslat kibővíti azon esetek körét, amikor hiánypótlásra történő felhívásnak van helye, így például a keresetlevél tartalmi és alaki hiányosságainak vagy kötelező mellékleteinek hiányossága esetén is.
 • A keresetlevelet visszautasító végzés alperes részére lehetővé teszi a per kezdőiratának megismerhetőségét a jogerős visszautasító végzéssel együtt.
 • Perfelvételi módok világosabb meghatározásával a joggyakorlatban tapasztalt bizonytalanságot kiküszöbölő, egyértelműsítő szabályt tartalmaz, de valós tartalmi változtatást nem eredményez.
 • Lehetőséget nyújt a feleknek, hogy kezdeményezhessék a perfelvételi tárgyalás mellőzésével történő perfelvételi útvonal alkalmazását, amelyről való döntés továbbra is a bíróság kompetenciájába tartozik.
 • Egyszerűsíti és észszerűsíti az alperesi írásbeli ellenkérelem tartalmát, továbbá a keresethalmazatban álló keresetekkel szemben előterjesztendő ellenkérelem tartalmát is.
 • Lehetővé teszi egyes perfelvételi nyilatkozatok előkészítő iratban történő megtételét bírói felhívás nélkül is.
 • Lehetővé teszi különböző fajtájú perfelvételi irat egy beadványban való előterjesztését, amellyel elkerülhető ezen iratok azonos tartalmi elemeinek megismétlése.
 • Indokolt esetekben lehetővé teszi a viszonkereset előterjesztését az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló határidőt követően is.
 • Kibővíti azon esetek körét, amikor a beszámítás előterjesztésére lehetőség nyílik az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló határidőt követően is.
 • Az utólagos bizonyítás szabályait kiegészíti a javaslat.
 • A feltételhez nem kötött perfelvételi nyilatkozatok körét kibővíti, ahol e nyilatkozatok megtételéhez a félnek nem kell kereset- vagy ellenkérelem-változtatás engedélyezése iránti kérelmet előterjeszteni.
 • Lehetővé teszi, hogy a bíróság a fél jogi képviselőjének a kitűzött határnap előtt, de legkésőbb az idézése kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül előterjesztett kérelmére a tárgyalást elhalassza, ha a jogi képviselő a kérelmével egyidejűleg igazolja, hogy tárgyalásütközés miatt a kitűzött tárgyaláson nem tud megjelenni.
 • Jogi képviselő nélkül eljáró fél esetében tovább egyszerűsíti a keresetlevél, viszontkereset-levél, beszámítást tartalmazó irat, illetve az írásbeli ellenkérelem kötelező tartalmi elemeit.
 • Előírja a bíróság számára, hogy a beadvány valamennyi hiányát sorolja fel, a hiánypótlásra való felhívás szövegét pedig a fél jogban járatlanságához igazodó módon fogalmazza meg, amely elősegíti, hogy a laikus fél teljesíteni tudja a hiánypótlásra történő felhívásban foglaltakat.
 • Jogsértő bizonyítási eszközök perbeli felhasználhatóságával kapcsolatban rögzíti azokat a normatív rendelkezéseket, melyek mentén kivételesen befogadhatók a személyiségi jogot sértő módon megszerzett bizonyítékok
 • Egyszerűsíti a bizonyítási indítvány tartalmát.

Cikksorozatunk folytatódik, következő cikkünkben a különleges eljárásokra vonatkozó módosítási javaslatokat foglaljuk össze.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja