Hogyan lehet zöld egy közbeszerzés?

Szerző(k): Dr. Hortobágyi Sándor , Dr. Kaltenecker Dániel | 2021.09.16 | Közbeszerzés

A Közbeszerzési Hatóság 2021. szeptember 1-jei hatállyal közreadta az ún. Zöld Kódexét, amelyet az első mérföldkőnek tekint a 2021 áprilisában meghirdetett Fenntartható Magyarországért Programja kapcsán.

De lássuk, miről is szól a Zöld Kódex.

I. Előzmények

A fenntarthatósági célok elérése érdekében a Közbeszerzési Hatóság létrehozta a Fenntarthatósági Munkacsoportját, melyekbe olyan szereplőket hívott – többek között – maga mellé a legnagyobb hazai ajánlatkérők mellett, mint az ÁSZ, a GVH, a Köztársasági Elnök által alapított Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, az MNB, a MÁV és a Magyar Posta Zrt. A testület rendszeresen ülésezett, melynek eredménye a most közreadott kódex.

II. Jelentősége

Arról, hogy miképpen kapcsolódik szorosan össze a közbeszerzés a fenntarthatósággal, korábbi cikkünkben már írtunk, így most csak egyetlen példával utalnánk a szoros összefüggésre. A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint éves szinten az Európai Unió tagjai teljes GDP-jének 17%-át (kb 2 000 milliárd euró) adja a közszféra közbeszerzéseinek összértéke. Közbeszerzési Hatóság 2020. évi beszámolójában közzétett adatok szerint 2020-ban 7 431 db közbeszerzési eljárás zárult le eredményesen, összesen több mint 3 263,6 milliárd forint értékben, amely a Hatóság becslései szerint a teljes magyar GDP 6,9 százalékát tette ki.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A számok önmagukért beszélnek. Fenntarthatósági szempontoknak a közbeszerzésekben való érvényre juttatásával jelentős eredményeket lehet elérni környezetünk védelme és megóvása ügyében, világunk jelenlegi egyik, ha nem „a” legfontosabb kérdésében.

III. A Kódex

A Zöld Kódex előrelépést jelentő igazodási pont, amely „kijelöli azokat a környezetvédelmi célokat, területeket, melyekre a csatlakozó ajánlatkérők közbeszerzéseik során vállaltan kiemelt figyelmet fordítanak.” [A Közbeszerzési Hatóság meghatározása szerint.]

A Kódex hatálya az ahhoz önként csatlakozó szervezetekre terjed ki. A Kódex definíciója szerint: „Ha valamely ajánlatkérő aláveti magát a kódex szabályainak, vállalja, hogy valamennyi közbeszerzési eljárása során törekszik arra, hogy az környezetvédelmi szempontú (zöld) közbeszerzési eljárásnak minősüljön, továbbá a kódexben felsorolt értékeknek, alapelveknek megfelelően járjon el.” A csatlakozó szervezeteknek minden évben be kell számolniuk arról, hogy hány zöld közbeszerzési eljárást folytattak le és összefoglalóan arról is, hogy a többi eljárás során milyen indok alapján nem került sor környezetvédelmi szempont alkalmazására. A Kódexhez csatlakozó szervezetek elmondhatják magukról, hogy a Közbeszerzési Hatóság barátai kiemelt partnerei, valamint jogosultak a Fenntartható Magyarországért Program logójának használatára is.

Fenntarthatósági szempontok egy közbeszerzési eljárásban több helyen is megjelenhetnek. A Kódex ennek megfelelően az egyes szakaszok mentén veszi végig azokat a területeket, ahol a fenntarthatósági szempontok érvényre jutását biztosítani lehet.

1. A közbeszerzési eljárások tervezése 

A közbeszerzési eljárások előkészítése kapcsán a csatlakozó ajánlatkérő a zöld célkitűzések érvényre juttatásának érdekében a közbeszerzési szabályzatában (vagy külön dokumentumban) meghatározza az erre vonatkozó különálló felelősségi rendet és felelőst; valamint szabályzatát megküldi a Hatóságnak tájékoztatásul. Zöld szempontokra figyelemmel végzi el az eljárások műszaki, szakmai előkészítését, amely az előkészítéshez szükséges tervek megrendelésekor kezdődik és a zöld szempontokat érvényre juttató tervek / műszaki leírások és árazatlan költségvetések véglegesítésekor fejeződik be, amely átvezet minket a következő ponthoz is.

2. A közbeszerzési eljárások lefolytatása

ad1. A műszaki leírás és minimumkövetelmények meghatározása során a csatlakozó ajánlatkérők törekednek arra, hogy ezek olyan tartalommal kerüljenek elfogadásra, amelyek lehetővé teszik „a környezetre és éghajlatra gyakorolt legkedvezőbb hatású termék, szolgáltatás, illetve építési beruházás beszerzésére kerüljön sor”. A Kbt. alapján ajánlatkérők előírhatják valamely címke használatát is zöld szempont alkalmazása esetén. Ezzel kapcsolatban a Kódex utal az uniós zöld közbeszerzési szempontok [GPP criteria] műszaki leírásokra vonatkozó pontjainak felhasználására és ennek vizsgálatára is.

ad2.  A kizáró okok közül – az egyébként nem kötelező – Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontjának „lehetőség szerinti” előírását szorgalmazza a Kódex. A kizáró ok alkalmazása esetén az eljárásban nem vehet részt semmilyen formában az a gazdasági szereplő, aki a környezetvédelmi követelményeket súlyosan megszegte (tipikusan: környezetvédelmi bírságot kapott), és ezt ajánlatkérő bizonyítani tudja.

ad3. A Kódexhez csatlakozóknak meg kell fontolniuk, hogy az árubeszerzéseik és építési beruházásaik esetében előírják műszaki-szakmai alkalmassági követelményként, hogy ajánlattevők (részvételre jelentkezők) csatolják azoknak a környezetvédelmi intézkedéseiknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud. Ezzel összefüggésben két megoldás is lehetséges.

ad4. A Kódex javasolja a legalacsonyabb ár értékelési szempontrendszer elhagyását, és javasolja a legalacsonyabb költség és legjobb ár-érték arány szempontok alkalmazását. Előbbi esetben az életciklus-költség módszerének alkalmazását javasolja, utóbbi esetben pedig zöld minőségi értékelési szempont előírását, azzal, hogy ehhez az uniós zöld szempontok [GPP criteria] is támpontokat adhatnak. A minőségi értékelési szempontokkal összefüggésben utal továbbá a Miniszterelnökség kapcsolódó útmutatójára is. Ezen útmutatóból egyetlen fontos és hasznos idézetet emelnénk csak ki e helyen: „Az „igen/nem” típusú szempont esetén elvárás, hogy vagy ajánlatkérő határozza meg az ajánlati elem/vállalás pontos tartalmát, vagy pedig ajánlattevők kötelessége, hogy azt megadják az ajánlatukban, amivel egyrészt alátámasztják a vállalásukat (az „igen”-re megadják a „hogyan”-t), másrészt ellenőrizhetővé teszik azt a szerződés teljesítése során”. Az értékelésre tett megajánlás esetén kiemelten fontos a vállalás teljesítésének ellenőrzése. [ad6. pont]

ad5. A szerződés teljesítési feltételeinek meghatározása során is érvényesíthetőek környezetvédelmi szempontok. Ezen szempontok érvényesítését biztosítja a szerződések megszegésének esetére irányadó pontos és világos szankciórendszer meghatározása.

ad6. A szerződések teljesítésének ellenőrzése körében a zöld értékelési szempontra tett megajánlás és teljesítési feltétel érvényre jutásának ellenőrzése kiemelten fontos terület. Zöld vállalás vagy követelmény elmulasztása nem maradhat szankció nélkül.

IV. A Kódex jövője

Ahogyan korábbi cikkünkben megfogalmaztuk „a különböző szakemberek kölcsönös tudásmegosztása nélkül az alkalmazott szempontok csak statisztikai adatszolgáltatás alapjául szolgálnak a tényleges fenntarthatósági szempontok elérése helyett”. Éppen ezért előremutató a Kódex jövőjére vonatkozó mechanizmusok rögzítése. Ezek alapján a Kódexet elfogadó ajánlatkérők megosztják egymással a környezetvédelmi szempontok alkalmazásával kapcsolatos tapasztalataikat, véleményezhetik és alakíthatják a Kódexet.

V. Összefoglalás, értékelés

A Kódex előremutató kezdeményezés. Gyakorlati megvalósulásával kapcsolatos optimizmusomat árnyalják a Kódex által használt következő kifejezések: „törekszik”, „megvizsgálja annak lehetőségét”, „megfontolja”, „lehetőség szerint”. Természetesen a Kódex műfaji korlátaiból adódóan ez nem a Kódex „hibája”. Tény, hogy markáns változásokra van szükség a zöld közbeszerzések elérése és környezetünk megóvása érdekében. Ilyen lényeges változást jelenthet a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Kormányrendelethez hasonló jogszabályok elfogadása.

A hivatkozott Kormányrendelet alapján ajánlatkérő szervezet és az autóbuszos közszolgáltató köteles közúti jármű beszerzésekor figyelembe venni a jármű üzemeltetésével járó, annak teljes élettartamára megállapított energetikai és környezeti hatásokat. Ezek a hatások: energiafelhasználás, a szén-dioxid kibocsátás és a nitrogén-oxidok (NOx), nem-metán szénhidrogének (NMHC) és részecske kibocsátás (PM). A figyelembevétel pedig azt jelenti, hogy köteles megfelelő zöld műszaki alkalmassági követelmények és/vagy értékelési részszempontok meghatározására. Ugyanakkor a járművek kedvezőbb energetikai és környezeti hatásait eredményező műszaki fejlesztéseket tartalmazó korszerű technológiának, valamint az alternatív tüzelőanyagok használatának az alkalmassági követelményként vagy értékelési részszempontként történő előírása nem kötelezettség, pusztán lehetőség.

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA 2023

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA 2023

Az Mt. és a Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai

Itt az utóbbi évek legjelentősebb Munka Törvénykönyve módosítása!!!

Bővített kiadás magyarázatokkal, az ítélkezési gyakorlatból vett példákkal és a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjainak értelmezésével

Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 600 oldal
Megjelenés: 2023. március 20.

Megrendelés ITT>>

Erősen megfontolandó, hogy a közösségi közlekedésen kívül további területeken kellene olyan jogszabályi előírásokat megalkotni, amelyek zöld közbeszerzési szempontok előírását teszik kötelezővé. Ezt pedig akként kellene megvalósítani, hogy azok valódi előrelépést jelentsenek a környezetünk védelmében, ne maradjanak meg a „nagy szavak” szintjén. Kiemelkedően fontos, hogy pusztán racionálisnak tűnő gazdasági megfontolások ne akadályozzák a változást, ezért a megfelelő források rendelkezésre állása elengedhetetlen, ugyanakkor a „fejekben” is paradigmaváltásra van szükség (több pénzből ne többet, hanem zöld jobbat szerezzünk be). Lehet, hogy drágább a zöld megoldás, de van-e fontosabb, mint az élhető és fenntartható környezet?

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Hortobágyi Sándor

Dr. Hortobágyi Sándor
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
sandor.hortobagyi@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja