Ösztönzés a generációváltásra I. – A gazdaságátadási szerződésről általánosságban

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Tóth Blanka | 2023.09.14 | Minden egyéb, ami érdekelheti

2023 január 1-jén lépett hatályba az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény, amelynek célja a mező- és erdőgazdasági tevékenység során létrejött gazdaságok fiatalabb generációnak történő átadásának megkönnyítése. Jelen cikkünkben ezen szabályozás általánosabb tudnivalóit szeretnénk bemutatni.

A hatályba lépő jogszabály lehetővé teszi a gazdaságok (mezőgazdasági őstermelői és a mező-, erdőgazdasági tevékenységet és kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozói gazdaságok) „egészében” történő átadását.

Az „egészében” történő átadás alatt érthető a tevékenység folytatásához kapcsolódó ingatlanok, ingóságok, vagyon értékű jogok, továbbá a gazdasági társaság vagyonából való részesedés és az előbbiekben felsoroltakhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok és kötelezettségek átadásának lehetősége.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Első körben fontos tisztázni, hogy ki minősül gazdaságátadónak és gazdaságátvevőnek, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie az átadás-átvételben részt vevő feleknek.

A törvény hatályában gazdaságátadó az a személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt elért vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő vagy mező- és erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó. Mindezek mellett feltétel, hogy legalább 10 éve saját nevében és kockázatára folytasson mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet és ebből igazoltan árbevétele származzon, továbbá az átadással érintett föld területe több mint háromnegyedének a földhasználati nyilvántartásba legalább 5 éve bejegyzett földhasználója vagy erdőgazdálkodója vagy az akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa vagy a fentiekben felsorolt feltételeknek megfelelő mezőgazdasági őstermelő vagy egyéni vállalkozó törvényes örököse kell legyen.

A gazdaságátvevő az a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, de az 50. életévét el nem érő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó lehet, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel, és mindemellett a gazdaságátadóval a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott hozzátartozói láncolatban vagy a gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (bedolgozói viszony, személyes közreműködéssel járó gazdasági társasági tevékenység).

A gazdaságátadás kizárólag egy személynek lehetséges, akinek az átruházás folytán szintén meg kell felelnie a földszerzési és birtokmaximum jogszabályi kikötésének.

A tulajdon átruházásának megvalósítása, gazdásagátadási szerződés – szintén mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött – keretében lehetséges, annak is a vonatkozó jogszabály négy fajtáját említi, amelyek a következők:

  • gazdaságátadási adásvételi szerződés: a gazdaságátadó a gazdaság tulajdonjogának és a gazdasághoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok átruházására, a gazdaságátvevő a vételár megfizetésére és a gazdaság átvételére köteles;
  • gazdaságátadási ajándékozási szerződés: a gazdaságátadó a gazdaság tulajdonjogának és a gazdasághoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok ingyenes átruházására, a gazdaságátvevő a gazdaság átvételére köteles;
  • gazdaságátadási tartási szerződés: a gazdaságátvevő a gazdaságátadó, illetve a gazdaságátadó által megjelölt személy haláláig körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátásra, gondozásra, a gazdaságátadó a gazdaság tulajdonjogának és a gazdasághoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok átruházására köteles;
  • gazdaságátadási életjáradéki szerződés: a gazdaságátvevő a gazdaságátadó haláláig meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására a gazdaságátadó a gazdaság tulajdonjogának és a gazdasághoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok átruházására köteles.

Továbbá lehetséges az is, hogy a fentiekben felsorolt átvevői kötelezettségek mellett, az átvevő haszonbérlet vagy szívességi használat – az erdők esetében a vonatkozó jogszabály által meghatározott – jogcímen a földet használatba vegye és – a szívességi használat kivételével – haszonbérbe vagy egyéb ellenszolgáltatásért cserébe használatba vegye a földet.

A szerződésben a felek megállapodnak a feleket megillető jogokban és kötelezettségekben, rögzítik a gazdaság elemeit, az ahhoz kapcsolódó polgári jogi szerződéseket, illetve a polgári jogi szerződésekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek megismerésének átvevői igazolását, a gazdasági elemekhez kapcsolódó engedélyeket vagy az azok benyújtására vonatkozó kötelezettségeket vagy abból fakadó átvevői jogok és kötelezettségek megismerésének igazolását, továbbá ki kell térni a folyamatban lévő eljárásokra, támogatásokra (beleértve az európai uniós támogatásokat is) és az abból való jogok és kötelezettségek tudomásulvételét igazoló átvevői nyilatkozatra.

A felek együttműködés keretében megállapodhatnak abban, hogy legfeljebb 5 éven keresztül közösen működtetik a gazdaságot, így a gazdaság ügyeinek vitelére és az ügyviteli döntések meghozatalára – ha másként nem állapodtak meg – együttesen jogosultak.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja