A mindennapi életben egyre gyakrabban fordul elő, hogy a házastársak a házasságukat felbontják, amely döntés egy sor jogi feladat elé állítja a házastársakat. A házasság felbontásának egyik legalapvetőbb jogkövetkezménye a házastársi vagyonközösség megosztása. A vagyon megosztása főszabály szerint a házastársaknak az életközösségük alatt szerzett vagyonelemek (ingó, ingatlan stb.) megosztását jelenti. De mi van abban az esetben, ha a házastársi vagyonközösség részét képezi – akár közös ...
Öröklési ügyekben gyakori kérdésként merül fel, és gyakran vitát szül, hogy az örökhagyó vajon mit is hagyott az örökösökre, milyen jogcímen illeti meg az örökösöket a hagyaték. A hagyatéki eljárások során gyakran kerülnek egymással konfliktusba az örökösök, ugyanis az örökhagyó által hagyott végrendelet nem feltétlenül differenciál világosan a végrendeleti és a törvényes örökösök között. Ez nem elhanyagolható kérdés, mert – habár általánosságban elmondható, hogy a végrendeleti és a törvén...
Az új Ptk. rendszerében a követelés elévülését a követelés kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történő érvényesítése abban az esetben szakítja meg, ha az ügyben a bíróság eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott. A fenti szabály több kérdést is felvet, miszerint, milyen eljárás szakítja meg az elévülést, csupán a keresetindítás vagy a fizetési meghagyás is, hiszen a fizetési meghagyás iránti kérelmet a közjegyző előtt kell előterjeszteni, és egyáltalán mikor kezdődik újra ...
Az elővásárlási jogról számos cikkünkben írtunk (például itt és itt). Röviden összefoglalva az elővásárlási jog nem más, mint az adásvétel egy különös esete, amikor a jogosultnak mindenki mást megelőzően joga van arra, hogy megvegye pl. az adott ingatlant olyan feltételek mellett, mint amilyeneket egy harmadik személy vételi ajánlatában a dolog tulajdonosával közölt. Termőföldek eladása esetén a törvény szigorú sorrendet állít fel az elővásárlásra jogosultak körében, amelynek szabályozása ...
Korábbi cikkünkben (itt) részletesen írtunk az öröklési szerződésről, amely a tartási szerződésnek egyik rokon intézménye. Jelen bejegyzésben a tartási szerződés fontosabb jellemzőire kívánunk rávilágítani akként, hogy sorravesszük e szerződéstípus egyes szakaszait. A törvény úgy fogalmaz, hogy tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles....
Egyik korábbi cikkünkben (itt) írtunk arról, hogy a lakás vásárlása mellett a vonatkozó kormányrendelet az ingatlanbérleti szerződések tekintetében is kötelezővé tette az energiatanúsítvány beszerzését. Miután folyton visszatérő kérdés, hogy pontosan mely ingatlanok esetében kell, illetve nem kell energetikai tanúsítvány, ezért a jelen cikk célja, hogy mélyebben górcső alá vegye a témát. A kormányrendelet előírásai szerint tehát (i) új épület építése, (ii) meglévő épület vagy önálló ren...
Manapság nem ritka eset, hogy magyar állampolgárok a házasságkötést követően külföldre utaznak és ott telepednek le. Sajnos egyre gyakoribb az is, hogy a házastársak kapcsolata megromlik, és végül a házasság felbontása mellett döntenek. Külföldön élő és külföldi lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező házastársak esetében azonban mindig vizsgálandó kérdés, hogy a házasságuk felbontására mely ország bírósága rendelkezik joghatósággal, azaz mely ország jogszabályai alkalmazandóak. Kül...
A megszűnt társaság tagjának és vezető tisztségviselőjének felelősségi alakzatai eltérnek egymástól, kritériumaik nem moshatók össze, a tag és a vezető tisztségviselő más-más magatartásáért felel A kényszertörlési eljárásban törölt korlátolt felelősségű társaság tagjának, vezető tisztségviselőjének felelősségéről a Ctv. rendelkezik. A Ctv. 118/A. § (1) bekezdése szerint, amennyiben a korlátozott tagi felelősséggel működő céget a cégbíróság kényszertörlési eljárásban törölte a cégjegyzékből...